Advertisement

Hoofdstuk 17 Ademhaling

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

Een obstructie in de ademhalingsorganen en irritaties van de luchtwegen veroorzaken gewoonlijk hoestprikkels. Hoesten kan gezien worden als een beschermingsmechanisme van het lichaam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations