Advertisement

Maagkatheter TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Er zijn veel verschillende soorten maagkatheters in gebruik. De dikte en de lengte van de katheter hangen af van het doel waarvoor hij wordt ingebracht. Wordt een maagkatheter gebruikt voor het toedienen van voeding dan spreken we over een sonde (enkelloops) en bij drainage (= afzuigen) van maaginhoud over een dubbelloopse katheter. Om de wand van de maag niet te beschadigen zijn de meeste katheters voorzien van openingen aan de zijkant.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations