Advertisement

Methodiekontwikkeling

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

Bij de bespreking van het beroepsprofiel zagen we dat de methodische beroepsuitoefening een belangrijke en veelomvattende beroepsactiviteit is. In het vorige hoofdstuk hebben we verplegen omschreven als het methodisch ingaan op een impliciete of expliciete vraag om hulp bij het voor zichzelf zorgen. Het woord ‘methodisch’ is dus al enkele keren gevallen. Dit hoofdstuk gaat in op de methode die in de verpleegkundige beroepsuitoefening wordt toegepast. Daarvoor zijn verschillende benamingen in omloop: procesmatig verplegen, methodisch verplegen, systematisch verpleegkundig handelen, en de veel gebruikte benaming: verpleegkundig proces.

In het vorige hoofdstuk hebben we methodisch omschreven als het op een weldoordachte manier handelen, gericht op een bepaald doel. In dit hoofdstuk zullen we bekijken hoe er gehandeld wordt wanneer dit niet methodisch gebeurt en vervolgens hoe een methodische aanpak er uitziet. Bij deze aanpak wordt de probleemoplossingsmethode gebruikt.

We beginnen dit hoofdstuk met duidelijk te maken wat onder een methodiek, een methode, een proces en een probleem verstaan kan worden. Daarna zullen we zien hoe de fasen in de probleemoplossingsmethode vertaald kunnen worden naar het verpleegkundig proces. Als laatste deel van de methodiekbeschrijving zullen we bekijken waarom het goed is om bij het methodisch handelen uit te gaan van een theoretische visie.

De rest van het hoofdstuk wordt besteed aan een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent de methodiekontwikkeling voor verpleegkundigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations