Advertisement

Visies op mens, mens en omgeving, gezondheid en ziekte

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

Aan elk verpleegkundig denkkader, handelingskader of model liggen visies en opvattingen ten grondslag op de mens als individu, als onderdeel van een omgeving en op gezondheid en ziekte. Over deze visies gaat het in dit hoofdstuk.

Je neemt kennis van manieren waarop tegen de mens aangekeken kan worden en van de implicaties die een manier van kijken voor verpleegkundig handelen kan hebben. Een mens is een sociaal wezen en is nooit los te zien van zijn omgeving. De wisselwerking tussen mens en omgeving is een facet waarmee je als verpleegkundige dagelijks geconfronteerd wordt en waarmee je dus op een eigen manier moet leren omgaan.

Ziekte en gezondheid zijn in het dagelijks spraakgebruik duidelijke en afzonderlijke begrippen. Vanuit verpleegkundige invalshoek, zo zal blijken, kunnen ze echter op verschillende manieren ingevuld worden.

Het is voor een verpleegkundige belangrijk om kennis te nemen van mogelijke visies op bovengenoemde zaken om van daaruit te werken aan een samenhangend geheel van opvattingen dat de basis kan vormen voor verantwoord en professioneel verpleegkundig optreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations