Advertisement

De verpleegkundige: een globale verkenning van het werkveld

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we in op de settings ofwel de velden in de gezondheidszorg. Bij de setting kun je kijken:
  • naar de plaats waar de zorgvraag gesteld wordt en waar de zorg verleend wordt

  • door welk type instelling, organisatie of instantie de zorg verleend wordt

  • of er sprake is van een zorgvraag van een individu of van een groep

  • et welke andere disciplines er wordt samengewerkt.

Aan de hand van een overzicht van de gezondheidszorgvoorzieningen in ons land en enkele voorbeelden van disciplines waarmee samen wordt gewerkt, zullen we bekijken welke settings er zijn.

In de volgende paragraaf lopen we daarna de verschillende zorgcategorieën langs. We beperken ons in deze eerste oriëntatie tot een globale karakteristiek van de patiëntencategorieën die we daarbinnen tegen kunnen komen.

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk onderzoeken we de kenmerken die het verpleegkundig beroep tot een professie maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations