Advertisement

Organisatie encoördinatie van zorg

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

In vorige hoofdstukken van dit boek is duidelijk gemaakt hoe de zorg op het niveau van de individuele patiënt of bewoner wordt georganiseerd. Daarmee ben je er niet. Ook op afdelings- en instellingsniveau moeten er waarborgen zijn voor een goede organisatie en coördinatie van zorg. Deze waarborgen worden meestal vertaald in structuur, cultuur en strategie. Bij strategie kan dan gedacht worden aan missie, visie en beleid.

In dit hoofdstuk geven we een eerste oriëntatie op het thema organisatie en coördinatie van zorg, dat nog uitgebreid aan de orde komt in de boeken Aspecten van verpleegkundige beroepsuitoefening en Organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations