Advertisement

Fasen 3, 4 en 5 van het verpleegkundig proces: het vaststellen en beschrijven van resultaten, de planning en het uitvoeren van interventies

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de volgende fasen in het methodisch verplegen besproken: het vaststellen en beschrijven van resultaten en het kiezen van interventies. We behandelen de achtergrond van het begrip resultaat en geven aan onder welke voorwaarden een gewenst resultaat geformuleerd moet worden.

Vervolgens behandelen we de achtergrond van het begrip interventie en we bespreken een classifiseringssysteem voor interventies. We geven zowel voor het beschrijven van resultaten als voor het vaststellen van interventies een besluitvormingsstappenplan, een praktijkvoorbeeld en opdrachten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations