Advertisement

Psychotherapie pp 223-256 | Cite as

Valkuilen en vangnetten: in goede handen?

  • R. van Deth
Chapter

Hoofdstuk 8 Valkuilen en vangnetten: in goede handen?

Psychotherapie kan ongewenste of schadelijke gevolgen hebben. Vaak gaat het om een fout in de indicatiestelling en/of het onjuist uitvoeren van de therapie. De emotionele investering, die het omgaan met cliënten vraagt, kan bij therapeuten op verschillende manieren zijn tol eisen. Cliënt en therapeut kunnen ook de therapie misbruiken. Valse motieven, verborgen bedoelingen of geheime agenda’s blijven daardoor vaak lange tijd niet onderkend. Opleiding, leertherapie of supervisie bieden geen garanties voor de kwaliteit van therapeuten. Idealiter scherpt het therapeutisch werk de zelfkritiek aan bij de therapeut en zoekt deze zelf tijdig hulp voor persoonlijke problemen. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet big) regelt in Nederland de zorgverlening voor beroepsbeoefenaren. Deze beroepsbescherming van psychotherapeut impliceert ook de onderwerping aan een eigen tuchtrecht en een beroepscode met de rechten van de cliënt en de plichten van de therapeut. Allerlei beroepsverenigingen komen op voor de belangen van psychotherapeuten en stellen specifieke kwaliteitseisen aan zijn werk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • R. van Deth
    • 1
  1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Personalised recommendations