Advertisement

Psychotherapie pp 131-160 | Cite as

Anders denken: cognitieve therapie

  • R. van Deth
Chapter

Hoofdstuk 5 Anders denken: cognitieve therapie

Albert Ellis en Aaron Beck staan aan de basis van de cognitieve therapie. Ellis kreeg bekendheid met zijn rationeel-emotieve therapie (ret). Psychische problemen zouden grotendeels voortkomen uit onlogische en irrationele gedachten. Vooral door overreding worden deze gedachten door de therapeut aangepakt. Becks behandelvorm gaat er vanuit dat psychische problemen te wijten zijn aan de wijze waarop mensen informatie verwerken. Onjuiste automatische gedachten en cognitieve schema‘s beïnvloeden de informatieverwerking, waardoor een vertekend beeld van zichzelf en de werkelijkheid ontstaat. De cognitief therapeut probeert in een beperkt aantal zittingen de geloofwaardigheid van de verkeerde automatische gedachten te ondermijnen. Vooral door een bepaalde vraagstelling (Socratische dialoog) ontdekt de cliënt geleidelijk zelf dat zijn oorspronkelijke gedachten niet kloppen of hem niet verder helpen. Vervolgens wordt de cliënt ertoe aangezet meer houdbare of bruikbare cognities te ontwikkelen en die te toetsen in de praktijk. In de loop van de therapie worden de onderliggende denkschema’s op soortgelijke wijze aangepakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • R. van Deth
    • 1
  1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Personalised recommendations