Advertisement

In contact met jezelf: cliëntgerichte therapie

  • R. van Deth
Chapter

Hoofdstuk 3 In contact met jezelf: cliëntgerichte therapie

De cliëntgerichte benadering van Carl Rogers is de meest invloedrijke humanistische vorm van therapie. Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn problemen het beste kent en daarom zelf de richting en invulling van zijn leven kan bepalen. Een cliëntgericht therapeut beperkt zich tot een therapeutische grondhouding gekenmerkt door onvoorwaardelijke aanvaarding, echtheid en empathie. De cliënt ontdekt geleidelijk wie hij werkelijk is, wat hij wil en wat hem belemmert in zijn leven. Het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling komt op gang en de cliënt kan zijn problemen zelfstandig oplossen. Zowel Rogers’ theorie als zijn psychotherapeutische aanpak zijn op tal van punten gekritiseerd. Van het belang van een goed therapeutisch klimaat als basis voor behandeling zijn hedendaagse therapeuten – ook uit andere stromingen – inmiddels overtuigd. Desondanks heeft de oorspronkelijke Rogeriaanse behandelingsvorm de laatste jaren aanzienlijk aan invloed verloren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • R. van Deth
    • 1
  1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Personalised recommendations