Advertisement

Onbewuste scenario’s: psychodynamische therapie

  • R. van Deth
Chapter

Hoofdstuk 2 Onbewuste scenario’s: psychodynamische therapie

Volgens de grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud, zou het onbewuste bepalend zijn voor het functioneren van mensen. Zijn psychodynamische therapie beoogt niet het behandelen van klachten of symptomen, maar wil de ontstaansgeschiedenis ervan in de vroege jeugd achterhalen. De belangrijkste techniek is de vrije associatie: de cliënt krijgt de opdracht om alles te melden wat er in hem/haar opkomt. Daarnaast krijgt de relatie tussen cliënt en therapeut grote aandacht. Op deze manier kan intensieve, langdurige therapie de persoonlijkheid van de cliënt ingrijpend veranderen. Mede omdat bekostiging van dergelijke langdurende therapie steeds meer ter discussie kwam te staan, zijn de laatste decennia verschillende kortdurende psychodynamische behandelvormen ontwikkeld. Deze hebben de teloorgang van de psychodynamische therapie echter niet kunnen voorkomen. Toenemende kritiek vooral op het gebrek aan wetenschappelijk gehalte van de psychodynamische benadering en de opkomst van andere therapievormen zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • R. van Deth
    • 1
  1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Personalised recommendations