Advertisement

Variaties op een thema: wat is ‘echte’ psychotherapie?

  • R. van Deth
Chapter

Hoofdstuk 1 Variaties op een thema: wat is ‘echte’ psychotherapie?

Onder psychotherapie verstaan we een vorm van hulpverlening die, via het methodisch aanwenden van psychologische middelen door gekwalificeerde personen, beoogt mensen te helpen hun gezondheid te verbeteren. Er bestaan tal van therapievormen, die meestal worden ingedeeld volgens twee hoofdkenmerken: het cliëntsysteem en de werkwijze. Spiegelend aan het medische model verloopt de psychotherapeutische werkwijze in drie grote stappen: probleemverkenning, probleemontleding en probleemoplossing. Ondanks kritiek (teveel gericht op tekorten en toestanden en te zeer individugericht) maken vele therapeuten bij de psychiatrische diagnostiek gebruik van de dsm. Bij de indicatiestelling is het belangrijk dat de cliënt zo getrouw mogelijk wordt geïnformeerd, zodat deze op basis daarvan toestemming kan geven voor een bepaalde therapeutische interventie (regel van ‘informed consent’). Een en ander wordt opgenomen in een behandelplan (behandelovereenkomst of therapiecontract). De rechten en plichten van de cliënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (wgbo).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • R. van Deth
    • 1
  1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Personalised recommendations