Advertisement

Planmatig werken aan kwaliteit

  • Nicolien van Halem
  • Sjaak Groot
Chapter

Introductie

Iedere zorgverlener werkt dagelijks aan kwaliteitsverbetering. Hiermee bedoelen we alle activiteiten en beslissingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de dagelijkse zorg. Het zorgplan is een hulpmiddel om dit planmatig aan te pakken.

In dit hoofdstuk maak je kennis met verschillende manieren om op planmatige wijze aan kwaliteit te werken. Kwaliteitszorg is een cyclisch proces, vergelijkbaar met de stappen van het methodisch werken (Plan, Do Check, Act, dit wordt uitgelegd in par. 5.5).

Volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) moet elke zorgaanbieder zijn zorgverlening zo organiseren dat er sprake is van verantwoorde zorg. Ook de Wet BIG is een wet die de kwaliteit van de zorgverlening (met name de voorbehouden handelingen) bewaakt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet erop toe dat de wet wordt nageleefd. Ze doet dit vooral door na te gaan hoe een instelling de kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert. Als de kwaliteit van de zorginstelling niet deugt, kan de inspectie de zorginstelling onder toezicht stellen of in het uiterste geval de instelling sluiten. Je hebt al over deze wetgeving kunnen lezen in par.  2.2.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
    • 1
  • Sjaak Groot
    • 2
  1. 1.WoerdenThe Netherlands
  2. 2.WoerdenThe Netherlands

Personalised recommendations