Advertisement

De diabetische voet en perifeer arterieel vaatlijden

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte ( = morbiditeit) en dood ( = mortaliteit) van mensen met diabetes. Met betrekking tot de diabetische voet is perifeer arterieel vaatlijden, afgekort als PAV, een belangrijke oorzaak van het ontstaan van voetulcera. In dit hoofdstuk wordt nader in gegaan op wat PAV is, waarbij de vaatproblemen worden onderverdeeld in macro- en microangiopathie ( = vaatlijden resp. van de grote slagaders en van de allerkleinste bloedvaatjes). Vervolgens worden de gevolgen van PAV voor de diabetische voet besproken en komen verschillende indelingen aan bod. Tot slot zal er kort aandacht gegeven worden aan de behandeling van PAV.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations