Advertisement

Urinesteenlijden

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Jadoenandansing belt de huisartsenpost. ‘Kan er alsjeblieft iemand komen kijken bij mijn man? Hij heeft zo’n ontzettende pijn in zijn buik en moet steeds overgeven.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations