Advertisement

Schildklieraandoeningen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Met rode wangen staat mevrouw Van Heukelum ongeduldig voor de balie. Ze kan nauwelijks wachten tot u de telefoon heeft neergelegd. Ze wil graag een afspraak met de huisarts maken omdat ze de laatste tijd last heeft van hartkloppingen en zo nerveus is.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations