Advertisement

PreventieConsult module Cardiometabool risico

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Tijdens een werkoverleg zegt de huisarts: ‘Het lijkt me een goed idee om ook in onze praktijk het PreventieConsult in te voeren.’ Ze benadrukt dat daarbij zowel voor u als voor de praktijkondersteuner een belangrijke rol is weggelegd. U wilt graag weten wat het PreventieConsult eigenlijk inhoudt.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations