Advertisement

Preconceptiezorg

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De huisarts heeft de NHG-Standaard Preconceptiezorg gelezen en bespreekt met u wat er in de praktijk moet worden geregeld om het preconceptieconsult te kunnen aanbieden. Belangrijk is bijvoorbeeld, dat de doelgroep weet dat dit consult bestaat. U stelt voor om in de wachtkamer een poster op te hangen met de boodschap dat paren die een kinderwens hebben, een afspraak kunnen maken voor het preconceptieconsult.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations