Advertisement

Perifeer arterieel vaatlijden

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Meneer De Bie, 68 jaar, komt zoals gewoonlijk voor zijn vrouw een recept ophalen. Voor hij naar huis terugloopt, gaat hij altijd even in de wachtkamer zitten en brengt daar het gesprek op gang.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations