Advertisement

Inleiding

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Dit is de nieuwe editie van de NHG-Standaarden voor praktijkassistentes. Standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij een groot aantal aandoeningen. Het NHG heeft de richtlijnen oorspronkelijk ontwikkeld voor huisartsen. In dit boek vindt u informatie uit de standaarden die op uw functie is toegesneden.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations