Advertisement

Veelvoorkomende chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

De schildklier is een hormoonproducerende klier. Zij bevindt zich voor in de hals, voor het strottenhoofd en de luchtpijp. Door middel van hormonen regelt de schildklier de stofwisseling, die zij sneller en trager kan laten verlopen. In die zin is zij te vergelijken met de thermostaat van de centrale verwarming. Als de schildklier de stofwisseling te veel stimuleert (als de thermostaat te hoog staat), lijkt het alsof alles in het lichaam te snel gaat: er ontstaan verschijnselen van hyperthyreoïdie. Als de schildklier de stofwisseling te weinig stimuleert (de thermostaat staat te laag), verloopt alles in het lichaam vertraagd; we spreken van hypothyreoïdie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations