Advertisement

Hart- en vaataandoeningen

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Het verouderingsproces van de slagaders blijkt bij sommige mensen wat sneller te verlopen dan bij andere. De precieze oorzaak is niet bekend, maar een aantal factoren zou dit proces kunnen versnellen. Men spreekt van risicofactoren omdat het risico is toegenomen. Dat wil dus niet zeggen dat het ook zal optreden. Het zegt iets over groepen mensen, niet over de individuele patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations