Advertisement

Medisch-ethische toetsing

  • Dick Willems
Chapter

Inleiding

Je bent aangenomen om een prachtig onderzoeksproject uit te voeren en je wilt het liefst morgen beginnen met het includeren van patiënten. Dan komt je professor binnen: ‘Maak jij even een aanvraag voor de medisch-ethische toetsingscommissie (METC)?’ Ai, je dacht dat het onderzoek al was goedgekeurd! Nee dus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Dick Willems
    • 1
  1. 1.Afdeling HuisartsgeneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations