Advertisement

Salaris en arbeidsvoorwaarden

  • Astrid Poetsma
  • Elmer Klingen
Chapter

Inleiding

Daar sta je dan, over vijf minuten heb je een arbeidsvoorwaardengesprek. Ben je tot je tanden toe gewapend voor de onderhandelingen om te komen tot een goed salaris of heb je geen idee waar je aan begint?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Astrid Poetsma
    • 1
  • Elmer Klingen
    • 1
  1. 1.AMC Medical Research B.V.AmsterdamNetherlands

Personalised recommendations