Advertisement

De begeleider

  • Ron van Noorden
Chapter

Inleiding

Twee hoofdtaken van een supervisor en promotor van een promovendus – academisch onderwijs verzorgen, en wetenschappelijk onderzoek doen – komen op een natuurlijke wijze samen in het begeleiden van promovendi. Derhalve is dit een zeer boeiende taak. Bovendien heeft deze begeleiding nog vele kenmerken van een meester-gezelrelatie, wat met name terugkomt in de een-op-een relatie. Elke promovendus heeft zijn/haar eigen karaktertrekken en dat maakt het begeleiden van promovendi tot een taak die nooit verveelt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Ron van Noorden
    • 1
  1. 1.Afdeling Celbiologie en histologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations