Advertisement

Subsidieaanvraag schrijven

  • Inge Stegeman
  • Harry Büller
Chapter

Inleiding

Hoewel het overgrote deel van de projecten begint met het aanvragen van een subsidie, hoeven de meeste promovendi deze subsidieaanvragen voor hun eigen project niet zelf te schrijven. Wel krijgt de promovendus vaak gedurende het promotietraject van zijn begeleider de vraag een nieuw project op te starten, om zo zijn opvolger ‘in het zadel’ te helpen. Hiervoor moet nogal eens een subsidieaanvraag worden geschreven. Op het moment dat je begeleider jou vraagt een subsidieaanvraag te schrijven, stap je in een nieuwe, tot dan toe nog onbekende wereld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Inge Stegeman
    • 1
  • Harry Büller
    • 2
  1. 1.Afdeling Klinische epidemiologie, biostatistiek en bioinformaticaAMCAmsterdamNetherlands
  2. 2.Afdeling Vasculaire geneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations