Advertisement

Tijdlijnen

  • Tom van der Poll
Chapter

Inleiding

Je zit achter je bureau en vraagt je vertwijfeld af ‘wat heb ik het afgelopen jaar in vredesnaam gedaan?’ Je bent ruim een jaar geleden vol enthousiasme begonnen aan je promotieonderzoek. Je hebt het gevoel nauwelijks iets bereikt te hebben. Het gevoel van mislukking is benauwend, je ziet het niet meer zitten. Een ervaren begeleider kan je vertellen dat je in de ‘promotiedip’ zit. Vrijwel elke promovendus maakt dit mee en gelukkig gaat het bijna altijd vanzelf over. Hoewel de promotiedip geen deel uitmaakt van de tijdlijnen van een promotietraject, komt hij zo vaak voor dat hij in een hoofdstuk over fasen tijdens het promotietraject niet mag ontbreken. De ‛dip’ geeft de aanvang van de productieve fase aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Tom van der Poll
    • 1
  1. 1.Afdeling Infectieziekten, AMC, Centrum voor Experimentele en Moleculaire GeneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations