Advertisement

Inclusie

  • Madelon Minneboo
  • Ron Peters
Chapter

Inleiding

RE-LY, ARISTOTLE en ROCKET AF waren drie grote onderzoeken binnen de cardiologie die de werking van nieuwe antistolling bij patiënten met atriumfibrilleren hebben uitgezocht. In deze onderzoeken werden ruim 50.000 patiënten onderzocht. Zij werden dubbelblind gerandomiseerd naar een orale directe factor Xa-blokker of naar de standaardbehandeling met vitamine K-antagonisten (streef-INR tussen 2 en 3). De in- en exclusiecriteria waren voor alle drie de onderzoeken gelijkwaardig

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Madelon Minneboo
    • 1
  • Ron Peters
    • 1
  1. 1.Afdeling CardiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations