Advertisement

Case Record Form en database

  • Rob de Haan
Chapter

Inleiding

Eindelijk is het dan zo ver. Je onderzoeksprotocol is na veel overleg met je begeleiders en na veel aanpassingen klaar en door de METC goedgekeurd. De volgende stap die je moet zetten, is het ontwerpen van een onderzoeksformulier. Op dit formulier worden straks voor elke proefpersoon de resultaten genoteerd van de diverse onderzoeken, testen en bevindingen. Een onderzoeksformulier wordt soms een Case Record Form of Case Report Form genoemd; meestal spreken we kortweg van een ‘CRF’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Rob de Haan
    • 1
  1. 1.Clinical research UnitAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations