Advertisement

Interculturalisatie En Transculturele Verpleegkunde

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

Zowel nationaal als internationaal is men zich ervan bewust dat de geleverde zorg, meer dan tot nu toe het geval is, recht moet doen aan de cultureel bepaalde behoeften van zorgvragers. Ook van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij daaraan hun bijdrage leveren. Op verschillende manieren kun je als verpleegkundige in aanraking komen met de diversiteit in culturele achtergronden van mensen, en (mede)verantwoordelijkheid dragen voor een goede uitvoering van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld:

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations