Advertisement

Het verplegen van de psychogeriatrische zorgvrager

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

Samenvatting

Het dementiesyndroom is een veelvoorkomende psychische stoornis. In Nederland is ruim 5% van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar, dement.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

There are no affiliations available

Personalised recommendations