Advertisement

Specifieke aspecten van de psychogeriatrische zorgvrager

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

Samenvatting

In paragraaf 2.1 gaan we in op de rol van de familie. Wat betekent het voor de kinderen om te ontdekken dat hun vader of moeder dement begint te worden? Welke rol kunnen of moeten zij blijven vervullen in het verpleeghuis waar hun vader of moeder woont? Juist omdat de familie een taak kan en moet hebben in de zorg voor de dementerende oudere, zal veel aandacht besteed worden aan de relatie tussen de familieleden en verpleegkundigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

There are no affiliations available

Personalised recommendations