Advertisement

Multidisciplinaire richtlijnen

  • Annemiek Vink
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Het takenpakket van de vaktherapeut bestaat in de eerste plaats uit het geven van therapieën. De overige uren worden besteed aan verslaglegging en het bijwonen van diverse overleggen. Daarnaast is er nog maar weinig tijd over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Annemiek Vink

There are no affiliations available

Personalised recommendations