Advertisement

Kwalitatief onderzoek

  • Henk Smeijsters
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Het kwalitatieve onderzoek1 is de laatste decennia sterk in de belangstelling gekomen van therapieonderzoekers. Kwam aanvankelijk vanuit Amerika met het behaviorisme de kwantitatieve onderzoeksmethodologie mee – met de daarbij behorende criteria als standaardisatie, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit en generalisatie – intussen is om verschillende redenen onder therapeuten de kwalitatieve benadering in ere hersteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Henk Smeijsters

There are no affiliations available

Personalised recommendations