Advertisement

Schizofrenie

  • Gunnar Ulrich
  • Heiko Isermann
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Schizofrenie wordt wereldwijd tot de ernstigste psychische stoornissen gerekend, met aanzienlijke aantasting van het sociale functioneren en een hoog risico van chroniciteit (Van den Bosch e.a., 1988; Dingemans e.a., 1995). Doordat muziektherapeuten vaak in de intramurale zorg werken, komen velen geregeld in aanraking met schizofrene patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Gunnar Ulrich
  • Heiko Isermann

There are no affiliations available

Personalised recommendations