Advertisement

Samenvatting

De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is sterk aan verandering onderhevig. Dat is onder andere een gevolg van een andere kijk op mensen met een handicap, en van een andere visie op de behoefte aan wonen, werken, kortom op de kwaliteit van het bestaan van deze mensen. Welke ontwikkelingen en trends kunnen we waarnemen? In welke zin verandert die visie? Hoe worden die veranderingen zichtbaar in de wetgeving? Welke rol speelt de participatie van ouders en familie in dit proces?

Copyright information

© F. de Graaff, Amersfoort 1999

Authors and Affiliations

  • Floor de Graaff

There are no affiliations available

Personalised recommendations