Advertisement

Definitie en afbakening

  • Floor de Graaff
Chapter

Samenvatting

Om wie gaat het? Welke mensen noemen we verstandelijk gehandicapt? Welke mensen noemen we (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapt? Door welke oorzaken ontstaat een verstandelijke handicap? Waar wonen, werken en recreëren deze mensen in het algemeen? Welke mensen zijn aangewezen op residentiële woonvoorzieningen?

Copyright information

© F. de Graaff, Amersfoort 1999

Authors and Affiliations

  • Floor de Graaff

There are no affiliations available

Personalised recommendations