Advertisement

Verslaafden pp 33-42 | Cite as

Voorzieningen

  • Hans van Nes
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

De centrale doelstelling van het Nederlandse alcohol- en drugsbeleid is het beperken van de risico’s van het gebruik van deze middelen voor de gebruiker zelf, diens omgeving en de maatschappij als geheel. Hulpverlening aan verslaafden speelt hierin een belangrijke rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hans van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations