Advertisement

Het observeren (meten) van de ademhaling

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Onder ademhalingsfrequentie verstaat men het aantal ademhalingen per minuut, waarbij één ademhaling bestaat uit een inademing en een uitademing (ofwel inspiratie en expiratie).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations