Advertisement

Het helpen van een zorgvrager die gebruikmaakt van loophulpmiddelen (krukken, wandelstok, vierpoot, looprek, schuifelrek of rollator)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Onder een loophulpmiddel wordt verstaan een niet aan het lichaam bevestigde voorziening, waarop de zorgvrager is aangewezen teneinde te kunnen staan of lopen (Verstappen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations