Advertisement

Het vervoer van een zorgvrager per bed/brancard/rolstoel

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Als een zorgvrager aan bed gekluisterd is, kan besloten worden de zorgvrager per bed te vervoeren. Een nadeel is soms dat je dat altijd met twee personen moet doen omdat een bed zo onhandelbaar is. In de meeste instellingen zijn tegenwoordig bedden die door hun wendbaarheid door één verpleegkundige kunnen worden bediend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations