Advertisement

Het observeren van het gehoor

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

In een verpleegsituatie is een zo optimaal mogelijke communicatie van belang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations