Advertisement

De relatie tussen cliënt en therapeut

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

Samenvatting

Intermenselijke relaties, ook de relatie tussen cliënt en therapeut, zijn in het voorgaande niet expliciet maar terloops ter sprake geweest. Het ontwikkelen van kennis en inzicht in de hantering van activiteitengebieden heeft zoveel nadruk gekregen, dat wellicht de indruk ontstaat, dat de relatie van mens tot mens een ondergeschikte plaats krijgt toebedeeld. Dat zal geenszins het geval kunnen zijn.

Copyright information

© Eveline Grabau, Amersfoort, en Henriëtte Visser, Leusden 1987

Authors and Affiliations

  • Eveline Grabau
  • Henriëtte Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations