Advertisement

Werkt het ook?

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

Men zou kunnen denken dat onze kritische houding ten opzichte van wetenschap, rationalisme en de toenemende gerichtheid op controle en verantwoordelijkheid, betekent dat we ook niet ge ï nteresseerd zijn in effecten. Dat is niet het geval. Resultaten moeten worden gebruikt om cliënten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Constructief social work heeft weliswaar veel aantrekkelijke kanten, zoals respect, betrokkenheid en dialoog, maar doorslaggevend voor een goede praktijk is of cliënten daadwerkelijk worden geholpen. Constructief social work moet daarom nagaan of haar benadering even effectief is als andere. Kan worden aangetoond dat de resultaten minstens gelijk zijn? In een professionele cultuur die steeds meer gericht is op meten, effectiviteit, resultaten en ‘evidence based’ werken, is het duidelijk dat we onze benaderingen op een manier moeten bezien die wellicht tegen de basisveronderstellingen en principes ingaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten

There are no affiliations available

Personalised recommendations