Advertisement

Wat is ‘Constructief Social work’?

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

Het doel van dit openingshoofdstuk is tweeledig. Eerst geven we aan wat we verstaan onder constructief social work en wat we daarbij zien als centrale elementen. Ten tweede bespreken we een aantal gezichtspunten die horen bij het constructionisme en die de basis vormen voor de ontwikkeling van constructief social work in de praktijk. Hieraan voorafgaand bespreken we waarom we ons überhaupt hiermee bezighouden. Waarom is een constructieve benadering nodig in het moderne social work?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Nigel Parton
  • Patrick O’Byrne
  • Carol van Nijnatten

There are no affiliations available

Personalised recommendations