Advertisement

Attitudes en gedrag

  • H.A.M. Wilke
Chapter

Abstract

Al in 1935 merkte Allport op dat het concept attitude het meest gebruikte concept is in de sociale psychologie. Dat is nog altijd zo; sterker nog: het belang ervan wordt steeds meer ingezien. In verkiezingstijd wordt ons gevraagd naar welke partij onze voorkeur uitgaat en wie we wensen op de post van minister-president. Regelmatig wordt consumenten gevraagd hoe tevreden ze zijn met bepaalde produkten: wat ze vinden van een leerboek over sociale psychologie, van een bepaalde shampoo of van een tv-programma. ‘Wat vindt u van…’, ‘wat is uw attitude ten aanzien van …?’ De vraag is waaróm de media, beleidmakers en producenten zo geïnteresseerd zijn in onze attitudes. Een plausibel antwoord is: als je iemands attitudes kent, heb je een aanwijzing over zijn gedrag, hoe hij daadwerkelijk stemt, of hij een bepaald produkt koopt, of hij naar een bepaald tv-programma kijkt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© H. Wilke, Oegstgeest 1995

Authors and Affiliations

  • H.A.M. Wilke

There are no affiliations available

Personalised recommendations