Advertisement

Verbeteren van het overleg in groepen

  • Gert Alblas

Abstract

Wanneer het overleg in een team niet goed verloopt en men een poging wil ondernemen om tot een betere vorm van overleg te komen, dan zijn er verschillende methoden beschikbaar.Welke methode men kiest zal af moeten hangen van de tekorten die in het overleg geconstateerd zijn. Er zal dus eerst een diagnose van tekorten moeten plaatsvinden. Komt men dan bijvoorbeeld tot de conclusie dat de onderlinge relaties redelijk goed zijn, maar dat het overleg tijdrovend is en chaotisch verloopt, dan zal er wellicht wat aan de structurering van het overleg gedaan moeten worden. Belemmeren daarentegen tegenstellingen het overleg, dan zal geleerd moeten worden hoe men beter met die tegenstellingen om moet gaan. In dit hoofdstuk worden verschillende methoden beschreven die tekorten in het overleg kunnen opheffen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations