Advertisement

Overleggen in teamverband

  • Gert Alblas

Abstract

In veel groepen vindt overleg plaats. Als uitvoerende groepen enige speelruimte hebben om zelf over zaken te beslissen, zullen ze van tijd tot tijd ook overleg moeten plegen. Andere groepen, zoals het managementteam, een projectgroep of een commissie, zijn uitsluitend samengesteld om organisatorische zaken (problemen) te bespreken en op te lossen. Goed overleggen is geen vanzelfsprekende zaak.Vaak hoor je na een vergadering verzuchten ‘dat het allemaal zo traag ging’, of ‘dat de gebruikelijke personen weer eens dwarslagen’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations