Advertisement

Structurele kenmerken van groepen

  • Gert Alblas

Abstract

Als groepen herkend kunnen worden aan hun stabiele handelingspatronen, hoe kunnen ze dan in hun specifieke en van elkaar verschillende kenmerken omschreven worden?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations