Advertisement

Inleiding

  • Gert Alblas
Chapter

Abstract

Organisaties zijn te beschrijven als samenwerkingsverbanden tussen mensen die met elkaar bepaalde doelen willen bereiken. Die samenwerkingsverbanden zijn niet willekeurig van aard. Zeker in een wat grotere organisatie zou die willekeur in de samenwerking al gauw gaan lijken op het gekrioel van mieren bij een mierenhoop. Als de samenwerking niet op de een of andere manier geordend wordt, bestaat het gevaar dat men het overzicht kwijtraakt en dat iedereen maar wat aan rotzooit. Doelgericht samenwerken vereist enige ordening.Die ordening wordt onder andere aangebracht door mensen te laten samenwerken in kleinere, meer overzichtelijke verbanden, zoals in teams, commissies, taakgroepen, afdelingen en diensten. Samenwerken gebeurt in organisaties daarom grotendeels in groeps- of teamverband. Die samenwerking heeft zowel betrekking op het uitvoerende werk (produceren of dienstverlenen) als op zaken die met het besturen van de organisatie te maken hebben. Ook het overleg voor het vaststellen van strategie en beleid, het plannen en toewijzen van werkzaamheden aan personen en groepen en het oplossen van problemen die zich voordoen, wordt in teamverband aangepakt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations